POLITYKA PRYWATNOŚCI

SZKOŁY JĘZYKOWEJ SONIA EN POLONIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanych dalej “RODO”, informujemy iż:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych (dalej “Administrator”) danych osobowych jest „Sonia en Polonia” Bartosz Otorowski z siedzibą w Gliwicach ul. Częstochowska 17/2A 44-100 Gliwice, NIP 9691551054, REGON 243214508, telefon: +48 601 472 844, adres e-mail: soniaenpolonia@gmail.com lub b.otorowski@gmail.com.
 2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane oraz upoważnienie wynikające z obowiązujących przepisów prawa do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Sonia en Polonia oraz spełniania ustawowych obowiązków związanych z zawartymi umowami.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z art. 5 oraz art. 6 ust.1 RODO, w szczególności w zakresie:
   1. organizacji nauczania języka, szkoleń, warsztatów, semianariów, konferencji czy targów,
   2. kontaktu z biurem szkoły,
   3. kontaktu z lektorem prowadzącym zajęcia,
   4. zawarcia umowy świadczenia usług edukacyjnych,
   5. fakturowania i księgowania transakcji,
   6. założenia konta w systemie służącym do zarządzania szkołą językową (edusky.pl),
   7. rozpatrywania oświadczeń o odstąpieniu od umowy,
   8. udzielania zgody na wykorzystanie wizerunku,
   9. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
  3. Administrator nie będzie przekazywać zebranych danych podmiotom gospodarczym w celach reklamowych lub marketingowych.
 3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu
  1. Niezbędne dane do realizacji świadczonych przez Administratora usług językowych, kontaktu oraz rozpatrywania skarg i reklamacji to:
   • imię, nazwisko,
   • adres zamieszkania,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.
  2. W celu podpisania umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz założenia konta użytkownika dodatkowo wymagane dane to adres zamieszkania oraz seria i numer dowodu osobistego.
  3. W celu wystawienia faktury wymagane dane to nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz numer NIP.
 4. Cel przetwarzania danych oraz podstawa ich przetwarzania
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO w celu:
   1. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   2. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   3. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz operatorom bramek płatności,
   5. innym podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom usług i zewnętrznych systemów wspierających działalność.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenia usług.
  3. Bazy danych szkoły językowej są zabezpieczone przed wglądem osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe przez niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz celów przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej.
  2. Administrator przetwarza dane osoby do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez osobę, która udzieliła zgody.
 6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
  3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.
  7. W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
 7. Zebranie danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/kursie/tłumaczeniu; w przypadku podania danych niewłaściwych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub odmowy udostępnienia danych, koniecznych do wywiązania się z umowy zawartej z Państwem szkoła może odmówić wykonania usługi lub ograniczyć jej wykonanie.
  2. Dane osobowe przekazane są Administratorowi dobrowolnie podczas kontaktu z Administratorem (kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem portali społecznościowych, udostępnionego formularza na stronie internetowej lub osobisty kontakt w siedzibie Sonia en Polonia) oraz w trakcie zawierania umowy.
  3. Szkoła nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 8. Pliki cookies
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. marketingowych (remarketing)
   3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
   4. zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej,
  3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Zmiana polityki prywatności
  1. Szkoła językowa zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na swojej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy.
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 10. Profilowanie
  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.