Regulamin

SZKOŁY SONIA EN POLONIA

 1. § PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Niniejszy regulamin szkoły językowej Sonia en Polonia, (zwany dalej „Regulaminem”), określa organizację i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkołę językową Sonia en Polonia.
  2. Szkoła językowa Sonia en Polonia jest prowadzona przez Sonia en Polonia Bartosz Otorowski, ul. Częstochowska 17/2A, 44-100 Gliwice, NIP: 9691551054, REGON 243214508 numer konta bankowego XYX (dalej: „Sonia en Polonia” lub „Szkoła”).
 2. § ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  1. Zapisy do Szkoły odbywają się za pośrednictwem platformy elektronicznej edusky.pl oraz pod numerem telefonu zawartym w komparycji niniejszego regulaminu.
  2. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Szkoły znajdującej się pod adresem:  ul. Częstochowska 17/2A, 44-100 Gliwice lub online.
  3. Kursant indywidualnie wybiera rodzaj proponowanego przez Szkołę rodzaju kursu. Szkoła organizuję kursy indywidualne, w parach oraz grupowe.
  4. Harmonogram zajęć dostępny jest na platformie elektronicznej soniaenpolonia.com.
  5. Szkoła prowadzi ewidencję zajęć.
 3. § PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA
  1. Od Kursanta wymagane jest punktualne i regularne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonywanie zleconej przez lektora pracy własnej w domu.
  2. Kursant zobowiązany jest do terminowej zapłaty za kurs zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Kursant zobowiązany jest do zakupu wskazanego przez lektora podręcznika oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do uczestnictwa w kursie.
  4. Kursant jest zobowiązany do informowania lektora o nieobecnościach na kursie indywidualnym lub w parach nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem zajęć. Lektor wyznacza w terminie 10 dni od daty odwołanego kursu termin odbycia dodatkowych zajęć. Jeżeli Kursant nie poinformuje Szkoły o nieobecności, Szkoła ma prawo pobrać pełną kwotę za nieodbytą lekcję.
  5. Powyższy ustęp nie dotyczy zajęć odbywających się w grupach. Nieobecność na zajęciach grupowych obliguje Kursanta do uregulowania płatności za odbytą lekcję, na której był nieobecny.
 4. § PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY
  1. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kursanta usług naukowych z języka hiszpańskiego zgodnie z aktualną ofertą kursów dostępną na stronie internetowej Szkoły.
  2. Szkoła zobowiązuje się do udostępniania sali naukowych podczas prowadzonych zajęć w siedzibie Sonia en Polonia.
  3. Szkoła monitoruje postępy Kursanta za pomocą testów sprawdzających wiedzę.
  4. Szkoła dopasowuje kurs językowy do potrzeb Kursanta, biorąc pod uwagę jego umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.
  5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo małoletniego uczestnika w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, gdy nie dotarło na zajęcia bez wiedzy opiekunów prawnych.
  6. Szkoła może zmienić termin zajęć, po uprzednim poinformowaniu Kursanta w terminie najpóźniej do 24h przed planowaną lekcją.
 5. § WYNAGRODZENIE I METODY PŁATNOŚCI
  1. Kursant zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia za świadczone usługi edukacyjne z języka hiszpańskiego zgodnie z kwotami określonymi w cenniku będącym załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu.
  2. Opłaty są zależne od rodzaju wybranego kursu oraz czasu jego trwania.
  3. Kursant ma obowiązek uiszczenia opłaty z góry, nie później niż 24h przed planowanym rozpoczęciem lekcji.
  4. Szkoła udostępnia Kursantom następujące metody płatności z tytułu świadczonych usług:
   1. Płatność online przy użyciu platformy edusky.pl,
   2. Płatność online przy użyciu bramki płatniczej iMoje,
   3. Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Szkoły.
  5. Kursant ma możliwość otrzymania faktury za świadczone przez Szkołę usługi edukacyjne. Chęć otrzymania faktury Kursant zobligowany jest zgłosić przed dokonaniem płatności.
 6. § PROCEDURA REKLAMACYJNA
  1. Odpowiedzialność szkoły za świadczenie usług uregulowana została w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepis z art. 471 kc.
  2. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku świadczenia przez Szkołę usług niezgodnych z treścią Umowy oraz Regulaminu lub świadczenia ich w sposób nieprawidłowy.
  3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacyjne może być przesłane listownie na adres szkoły lub przesłane drogą e-mailową na adres wskazany na stronie internetowej szkoły. Reklamacje nie spełniające powyższych wymagań, nie będą rozpatrywane.
  4. Szkoła ustosunkuje się do przedstawionej reklamacji w ciągu 14 dni od daty wpływu
   pisma, w szczególnie uzasadnionych wypadkach czas ten może zostać wydłużony do 21 dni. Nieustosunkowanie się do reklamacji w wyznaczonym terminie oznacza, iż szkoła uznała ją za zasadną.
  5. Szkoła przewiduje następujące formy rekompensaty za uznaną reklamację: powtórzenie zajęć, rabat za odbyte szkolenia/kurs lub rabat na przyszłe szkolenia/kurs.
 7. § ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Uczestnikowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej po rygorem nieważności poprzez wysłanie skanu oświadczenia na adres e-mail Szkoły lub listem poleconym na adres siedziby Szkoły zawarty w komparycji niniejszej umowy.
  4. W terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Szkoła zwraca wszystkie poniesione przez Kursanta koszty z zastrzeżeniem kosztów powstałych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  5. Szkoła dokonuje zwrotu poniesionych przez Kursanta kosztów przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kursant pierwotnie, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z poniesieniem przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Kursant może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 2
   niniejszego Regulaminu.
  7. Wobec skutecznego odstąpienia Kursanta od Umowy, uprzednio zawartą Umowę
   poczytuję się za niezawartą.